Uitnodiging algemene ledenvergadering 21-11-2016

Hierbij worden alle leden van S.C. Stiens uitgenodigd voor de ledenvergadering d.d. 21 november 2016  om 20:00 uur in ons clubhuis           “de Stipe”.

Agenda

1: Opening/Mededelingen

2: Vaststellen notulen vorige ledenvergadering

3: Terugblik seizoen 2015-2016 en toekomstvisie S.C. Stiens

4: Jaarrekening seizoen 2015-2016

a: Vaststellen verslag kascommissie b: Vaststellen jaarrekening c: Benoemen kascommissie

5: Begroting seizoen 2016-2017

a: Vaststellen contributie  b: vaststellen begroting

6: Aftreden- en benoemen van bestuursleden

a: Uitbreiding aantal bestuursleden

b: Aftredende bestuursleden en niet herkiesbaar: Frans Meijer (penningmeester) Simone Terpstra (vrouwenzaken)

c: Voordracht kandidaat bestuursleden: Erik Westra en Marloes Keuning

7: Jubilarissen

8: Wat er verder ter tafel komt/rondvraag

9: Sluiting

De ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden en wettelijk vertegenwoordigers van minderjarige leden. Stemhebbend zijn meerderjarige leden en wettelijk vertegenwoordigers van minderjarige leden.

Houd de website in de gaten voor eventuele wijzigingen in de agenda. Wilt u stukken inzien of nadere informatie? Neem dan gerust contact op met onze secretaris Inge Kars-Raemaekers. secretariaat@scstiens.nl

Categorieën: