Uitnodiging algemene ledenvergadering 15-11-2018

Hierbij worden alle leden van S.C. Stiens uitgenodigd voor de ledenvergadering d.d. 15 November 2018 om 20:00 uur in ons clubhuis “de Stipe”.

 

Agenda

1: Opening/mededelingen

2: Vaststellen notulen vorige ledenvergadering

3: Terugblik seizoen 2017-2018

4: Jaarrekening seizoen 2017-2018
a: Vaststellen verslag kascommissie
b: Vaststellen jaarrekening
c: Benoemen kascommissie

5: Vaststellen begroting seizoen 2018-2019

6: Aftreden- en benoemen van bestuursleden
a: Aftredende bestuursleden en niet herkiesbaar:
          Johan Faber – Seniorenzaken
b: Aftredende bestuursleden en herkiesbaar:
          Bob Terlouw – Voorzitter
c: Voordracht kandidaat bestuursleden:
          Herman van Tellingen
          Elise van der Meer (Secretaris)

7: Diversen
          –    Aflopend contract Inbev
          –    Verlenging contract Muta
          –    BTW-Sportbesluit
          –    Oud papier
          –    Vrijwilligersbeleid
          –    Beleidsplan Vrouwen- en Meisjesvoetbal
          –    Beleidsplan scheidsrechterszaken
          –    Club van 50
          –    Rookbeleid S.C. Stiens

8: Sponsorcommissie S.C. Stiens

9: Jubilarissen

10: Voordracht Erelid S.C. Stiens – Inge Kars-Raemaekers

11: Wat er verder ter tafel komt/rondvraag

12: Sluiting


De ledenvergadering is toegankelijk voor alle leden en wettelijk vertegenwoordigers van minderjarige leden. Stemhebbend zijn meerderjarige leden en wettelijk vertegenwoordigers van minderjarige leden.

Kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden bij de secretaris.

Houd de website in de gaten voor eventuele wijzigingen in de agenda. Wilt u stukken inzien of nadere informatie? Neem dan gerust contact op met onze kandidaat secretaris Elise van der Meer. secretariaat@scstiens.nl

Categorieën: